Dr Bożena Bassa

Adiunkt w Katedrze Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie The Creighton Model Fertility Care™ System oraz program Love and Life Unlimited w Instytucie Papieża Pawła VI w Omaha. Instruktor NPR wg Metody Roetzera. Praca naukowo-badawcza ukierunkowana na interdyscyplinarne zagadnienia związane z małżeństwem i rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa w aspekcie uwarunkowań biomedycznych i troski o zdrowie prokreacyjne oraz obrony ludzkiego życia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Autorka publikacji naukowych w tym zakresie. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego oraz członek zarządu Fertility Care Centers of Poland.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr

Kapłan i teolog, profesor zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, autor kilku książek i wielu artykułów, publicysta katolicki.

Lek. med. Jacek Czerniak

Lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej, NFPMC-konsultant medyczny NaProTechnology, pracuje w Ośrodku Wsparcia Płodności NaProTechnologia w Licheniu Starym, od początku pracy zawodowej zajmuje się nauczaniem, szkoleniem i promocją naturalnych metod rozpoznawania płodności – instruktor i nauczyciel metody wielowskaźnikowej podwójnego sprawdzenia (tzw. angielskiej). Zainteresowania: diagnostyka  ultrasonograficzna w medycynie (uzyskał certyfikat Polskiego  Towarzystwa  Ultrasonograficznego w zakresie ultrasonografii ogólnej).

Wiesław Gajewski

Urodził się w Inowrocławiu 26 stycznia 1960. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach k.Warszawy, gdzie w roku 1990 uzyskał stopień magistra teologii w zakresie nauk o rodzinie. Od roku 1984 zawodowo związany z kościołem rzymsko-katolickim. Był katechetą, parafialnym doradcą życia rodzinnego, organistą, organizatorem pielgrzymek, wodzirejem wesel bezalkoholowych. Obecnie jest prezesem założonej w roku 2008 Fundacji Czyste Serca, której głównym celem jest prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych w dziedzinie ludzkiej płciowosci. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Prowadzi kursy dla narzeczonych i inne spotkania dla młodzieży o tematyce seksualnej. Jest autorem: programów profilaktycznych dla młodzieży w zakresie ryzykownych zachowań seksualnych, warsztatów edukacyjnych dla rodziców nastolatków, spotkań integracyjnych dla małżeństw. Redaktor i moderator portalu społecznościowego dla osób, które nie mają przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Od 34 lat mąż Krystyny. Ojciec Mateusza i Szymona.

Ks. dr Paweł Gałuszka

Dr, ur. 1981 r. w Libiążu. Święcenia kapłańskie w 2007 r. Wikariusz w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni (2007 – 2010) oraz parafii Najświętszego Salwatora (2016). W latach 2001-2007 odbył studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone magisterium (moderator ks. prof. Edward Staniek, temat: Sens pracy fizycznej w życiu mnichów w ujęciu św. Bazylego Wielkiego i św. Augustyna). Następnie w latach 2010-2016 odbył studia specjalistyczne z teologii (specjalność nauki o małżeństwie i rodzinie) w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie zakończone licencjatem (moderator o. prof. José Granados, temat: L’azione di Dio e l’azione dei fedeli nell’Eucaristia secondo Robert Sokolowski) oraz doktoratem (moderatorzy ks. prof. Livio Melina i prof. Stanisław Grygiel, temat: Il “Memoriale di Cracovia”. Il contributo del cardinale Karol Wojtyła e del gruppo di teologi e filosofi polacchi, nella preparazione e nella ricezione dell’enciclica “Humanae vitae” di Papa Paolo VI, ocena Summa cum laude oraz wyróżnienie pracy doktorskiej “Sub auspiciisnadane przez Radę Instytutu). Decyzją Ojca Świętego Franciszka od 2016r. pełni posługę Misjonarza Miłosierdzia. Od 01.01. do 30.06.2017r. pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. Decyzją Metropolity Krakowskiego, ks. abp Marka Jędraszewskiego, od 01.07.2017r. jest Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej.

Dr hab. Mieczysław Guzewicz

Mąż, ojciec, dziadek, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej. Zajmuje się tematyką małżeństwa, rodziny, wychowania, ojcostwa, męskości, cierpienia. Autor 21 książek, 40 artykułów naukowych 96 popularnonaukowych. Konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Jest pomysłodawcą Krajowego Kongresu Rodzin, Krajowego Forum Inicjatyw na Rzecz Małżeństwa i Rodziny, Narodowej Debaty o Rodzinie, współpomysłodawcą Narodowej Pielgrzymki Mężczyzn na Jasną Górę. Mieszka we Wschowie.

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor m.in. monografii: O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima (2014). Główne kierunki badań: filozofia nowożytna, współczesne zagadnienia bioetyczne, nihilizm i etyka postmetafizyczna, pentekostalizacja chrześcijaństwa, filozofia włoska.

Prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym oraz dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prezes polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Wykłada także w: Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie oraz Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia w Rzymie. Ostatnio opublikowane książki: Teologiczna semantyka płci, WAM, Kraków 2013; Gift and Communion. John Paul II’s Theology of the Body, The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2014.

Lek. med. Kazimierz Kurek SDB

Kapłan, Salezjanin, lekarz medycyny, honorowy członek INER. Przez 11 lat pełnił funkcję krajowego duszpasterza rodzin. Organizator poradnictwa rodzinnego. Inspirował i wspierał tworzenie się stowarzyszeń rodzin katolickich, domów samotnej matki, katolickich ośrodków adopcyjnych. Zaangażowany w promocję Karty Praw Rodziny.

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF

Ur. 1960, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF), profesor teologii, profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Teologii Moralnej i Etyki na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, Association of Bioethicists in Central Europe (BCE), Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie (ET), Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik, redaktor naczelny rocznika Wydziału Teologii UWM „Forum Teologiczne” (2003-2015). Od 2015 redaktor naczelny Studiów Nauk Teologicznych PAN. Magisterium: 1985 r. Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu; Studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Wiedeńskiego (1990-1992) doktorat (1995 r.) i habilitacja (1998 r.): Wydział Teologii Uniwersytetu Augsburskiego (Niemcy). Ważniejsze publikacje: Gesetze oder Weisungen? Die Frage nach der sittlichen Verbindlichkeit der neutestamentlicher Aussagen über Moral, verdeutlicht am Beispiel des Scheidungsverbotes Jesu (St. Ottilien 1995), «Das Gesetz des Lebens»? Die Auslegung der Bergpredigt bei L. N. Tolstoj im Kontext seines ethisch-religiösen Systems (St. Ottilien 1998), Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia (Olsztyn 22004), Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego życia (Olsztyn 22004), Spór o status ludzkiego embrionu (2007). Obszary badawcze: problematyka bioetyczna, szczególnie wybrane zagadnienia u początku i kresu ludzkiego życia, Problematyka prawa naturalnego, antropologia teologiczno-moralna, teologiczno-moralne zagadnienia małżeństwa i rodziny, problem mocy zobowiązującej biblijnych norm i wskazań moralnych.

Ks. prof. dr Livio Melina

Ur. 1952 r. Od 1980 r. kapłan diecezji Adria, teolog włoski, profesor teologii moralnej w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, którego rektorem był w latach 2006-2016. Visiting Professor w Waszyngtonie (DC) w Stanach Zjednoczonych oraz w Melbourne w Australii, od. 2007 r. członek zwyczajny Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2013 r. otrzymał Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Anáhuac w Meksyku. Jest redaktorem naukowym czasopisma Anthropotes, członkiem komitetu redakcyjnego francuskiego czasopisma Revue Théologique des Bernardins oraz komitetu włoskiego konsultorów międzynarodowego czasopisma teologicznego Communio. Współpracuje także z czasopismami: The Tomist, La Scuola Cattolica, Medicina e Morale, La Società, Il Nuovo Areopago, Logos, Path. Członek paryskiej Académie d’Education et d’Etudes Sociales. Autor licznych książek i publikacji z zakresu teologii moralnej fundamentalnej, etyki seksualnej i małżeńskiej oraz bioetyki.

Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, kierownik Zakładu Edukacji Kulturalnej. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują  edukację kulturalną w różnych środowiskach i grupach wiekowych, edukację aksjologiczną szczególnie w zakresie wychowania do wartości. Prowadzone prace sytuują się głównie w nurcie  pedagogiki personalistycznej. Prof. Katarzyna Olbrycht jest członkiem  Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej PAN i współpracownikiem Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej PAN, członkiem Rad naukowych kilku czasopism naukowych. Współpracuje z Ogólnopolską Radą Szkół Katolickich.

Ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje naukowo i dydaktycznie, prowadząc badania w obszarze etyki teologicznej. Autor publikacji z zakresu teologii moralnej fundamentalnej, antropologii teologicznej, teologii małżeństwa i rodziny, bioetyki oraz etyki seksualnej. W swoich pracach nawiązuje do aktualnych problemów społecznych, dylematów etycznych i zachodzących przemian obyczajowych.

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Urodził się w Białymstoku dnia 30 grudnia 1961 roku jako syn Stanisława i Ireny Ozorowskich. Dyplom maturalny zdobył w roku 1980 w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Następnie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, przyjmując w 1986 roku święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Juliusza Paetza. W tymże roku otrzymał stopień magistra teologii na Wydziale teologicznym ATK. W latach 1987-1992 studiował we Fryburgu (Szwajcaria). Był uczniem O. prof.  Christopha von Shoenborna OP (obecnego kard.  Wiednia). W 1992 roku osiągnął stopień doktora. Od 1993 zatrudniony w Instytucie Studiów nad Rodziną – wcześniej ATK obecnie UKSW. W 2002 r. habilitował się na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Wykłada teologię dogmatyczną Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Od 2010 r. jest Dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Brał udział w licznych konferencjach naukowych. Jest autorem licznych artykułów z zakresu sakramentologii, teologii małżeństwa i rodziny oraz ekoteologii.

Dr Małgorzata Prusak

Dr teologii, mgr farmacji, kierownik apteki, wiele lat pracowała w przemyśle farmaceutycznym, przewodnicząca Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.

Ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF

Kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, doktor
habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów oraz Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.
Główne kierunki badań: normatywno-aksjologiczna etyka życia rodzinnego, zagadnienia moralno-społeczne życia małżeńskiego i rodzinnego, badanie relacji pomiędzy głównymi funkcjami rodziny a instytucjami społecznymi.

Dr Jacek Pulikowski

Mąż , ojciec, teść, dziadek. Wspólnie z Żoną Jadwigą zaangażowany w
Duszpasterstwo Rodzin. W 2015 byli świeckimi audytorami na Synodzie o Rodzinie. Obecnie są konsultorami Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jacek przez dwie kadencje był konsultorem Rady ds. Rodziny KEP. Autor wielu książek, artykułów, audycji RTV, wystąpień na tematy rodzinne.

Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś

Dr hab. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kierownik Katedry Psychologii Rodziny w Instytucie Psychologii UKSW, kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Autorka książek i wielu artykułów poświęconych problematyce rodzinnej i uzależnieniom, szczególnie rodzinnym uwarunkowaniom uzależnień m.in.: Wpływ dzieciństwa na późniejsze życie w małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1992; Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki, ATK Warszawa 1993; Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1994 (wyd. drugie – 1998); Psychologia małżeństwa w zarysie. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999; Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa 2001, Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, PWN, Warszawa 2007; Gdy alkohol staje się głową rodziny, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009; Adult Children of Alcoholics. A Psychological Analysis of the Consequences of Growing up in Families with Alcohol Problems, PWN, Warszawa 2011; Family Life in a Bottle. Adult Children of Alcoholics, Erably  Editions – Éditons Érablé, Edmonton 2011; Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2014; Odporność psychiczna osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych, Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2016. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu sympozjów, konferencji i szkoleń, uczestniczyła w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych w kraju i poza granicami poświęconych problematyce rodzinnej i uzależnieniom. Jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio oraz prezesem Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio.

Ks. prof. Augusto Sarmiento

(Ur. 1941) jest profesorem teologii moralnej, którego przedmiotem zainteresowań jest problematyka małżeństwa i rodziny, a szczególnie etyka małżeńska. Przez całe swoje życie naukowe związany jest z Uniwersytetem Nawarry w Pampelunie (Hiszpania). Pełnił funkcję prodziekana tamtejszego Wydziału Teologicznego. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go konsultorem Papieskiej Rady ds. Rodziny. Pełni także funkcję konsultora podkomisji ds. rodziny i obrony życia Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Opublikował liczne artykuły naukowe i monografie na temat małżeństwa i rodziny, spośród których w ostatnim okresie ukazał się dwie pozycje dotyczące problematyki zawartej w adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia” W języku polskim ukazała się książka „Małżeństwo chrześcijańskie” wydana w Krakowie w 2002 przez Wydawnictwo „M”.

Dr Stanisław Sławiński

Jest cenionym pedagogiem i autorem poczytnych książek dotyczących wychowania. Od początku lat 80. na terenie całego kraju systematycznie prowadził wykłady i warsztaty dla wychowawców, rodziców i nauczycieli, Od 1990 roku jest zaangażowany w reformy systemu edukacji. Jest autorem wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom. W latach 2006-7 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz orderem Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti. Żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci i dziewięcioro wnuków.

Dr inż. Krzysztof Walczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, instruktor metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

Dr Monika Waluś

Ur. 1965, dr z pneumatologii (KUL), stypendium rektorskie na Katholische Uniwersytaet Eichstaett, (Bawaria), studia doktoranckie duchowości życia konsekrowanego UKSW. Wykładała m.in. mariologię i pneumatologię w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Kapucynów w Krakowie (2006-2008). Aktualnie wykłady: UKSW (chrystologia, soteriologia i in.), w Ośrodku Naukowo-Badawczym UKSW Kolbianum w Niepokalanowie, Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, Instytucie Duchowości Carmelitanum w Poznaniu, Centrum Duchowości Franciszkańskiej Honoratianum i in. Prowadzi w parafiach spotkania biblijne dla dorosłych; wykłady w zgromadzeniach zakonnych; udział w  programach telewizyjnych (m. in. 3 letni cykl „Słowo na niedzielę”) i radiowych, członkini Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP, i in. Autorka kilkunastu haseł w EK, tekstów m. in. w Programach Duszpasterskich Episkopatu, materiałów duszpasterskich nt. pobożności maryjnej, i in. Książki: Spiritus Sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według Ksiąg Symbolicznych luteranizmu 1529-1530 (wyd. KUL); (współ red. )Inspiratorki – liderki – założycielki. Aktywność przedstawicielek katolickich wspólnot i ruchów kobiecych w Polsce (1805-1963) (KUL). Żona, matka.

Dr Paweł Wosicki

Ur. 11 stycznia 1958 w Poznaniu, doktor fizyki teoretycznej, przedsiębiorca, publicysta, wydawca, działacz społeczny. Żonaty, ojciec 5 córek i 2 synów. Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, prezes Fundacji „Głos dla Życia”, red. naczelny i wydawca Magazynu Służby Życiu i Rodzinie „Głos dla Życia”. Członek – konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, członek – założyciel Związku Rodzin Dużych 3+, członek Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. W latach 2005 – 2010 Radny Miasta Poznania. Zaangażowany w politykę samorządową wobec rodziny oraz szereg programów spierających rodzinę, szczególnie wielodzietną, m. in. „Patronat nad Rodziną”.

Dr Natalia Zimniewicz

Specjalizuje się w problematyce finansów przedsiębiorstw, korupcji oraz konfliktu interesów. Prowadzi badania na temat nieuczciwych praktyk rynkowych jednostek ekonomicznych wokół tematów światopoglądowych takich jak m.in. aborcja, gender czy antykoncepcja. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.